21 — 22 stycznia 2012 — Warsztaty MIĘDZY INNYMI w IPSiR UW

21 — 22 stycznia 2012 — Warsztaty MIĘDZY INNYMI w IPSiR UW

W dniach 21 — 22 stycz­nia 2012 odbędą się kolejne warsz­taty MIĘDZY INNYMI. Tym razem dla stu­den­tów Insty­tutu Pro­fi­lak­tyki Spo­łecz­nej i Reso­cja­li­za­cji Uni­wer­sy­tetu Warszawskiego.