Apel Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Praw Czło­wieka 32 orga­ni­za­cje Koali­cji na rzecz Edu­ka­cji Anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej koor­dy­no­wa­nej przez Towa­rzy­stwo Edu­ka­cji Anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej wystą­piły z ofi­cjal­nym listem do Donalda Tuska o wspar­cie dla pil­nych i nie­zbęd­nych zmian w pol­skiej oświacie.

http://wyborcza.pl/1,91446,13022280,Koalicja_na_rzecz_Edukacji_Antydyskryminacyjnej_apeluje.html

Tekst apelu (PDF, 2 MB).

1 stycz­nia 2013