Warsztaty Między Innymi w 2017 roku

Warsztaty Między Innymi w 2017 roku

Pro­jekt warsz­ta­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych dla stu­den­tek i stu­den­tów Mię­dzy Innymi zapra­sza wszyst­kie chętne uczel­nie do zgła­sza­nia zapo­trze­bo­wa­nia na warsz­taty. Mamy jesz­cze dużo wol­nych ter­mi­nów do końca czerwca 2017 roku. Zapra­szamy do kon­taktu: miedzyinnymi@frse.org.pl

Więcej…

Między Innymi w roku akademickim 2015/2016

Między Innymi w roku akademickim 2015/2016

Pro­jekt Mię­dzy Innymi roz­po­czyna nowy rok aka­de­micki! Już w listo­pa­dzie i w grud­niu warsz­taty w War­sza­wie. Ale wybie­ramy się też do innych miast. Jesz­cze w tym roku będziemy naj­pew­niej w Krakowie. Zapra­szamy do śledze­nia naszego pro­filu na Facebooku: https://www.facebook.com/MiedzyInnymiWarsztatyEdukacjiMiedzykulturowej/ Tam poja­wia się wiele...

Więcej…

Między Innymi w roku akademickim 2014/2015

Między Innymi w roku akademickim 2014/2015

Dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych pro­jek­tem Mię­dzy Innymi mamy dobrą wiadomość! Roz­po­czy­namy kolejny rok aka­de­micki! Już wiemy, że będziemy gościć na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim. Usta­lamy też osta­teczne ter­miny z innymi uczelniami. Do zoba­cze­nia!

Więcej…
1 / 712345»|