Dialog Międzykulturowy publikuje o Między Innymi

Dialog Międzykulturowy publikuje o Między Innymi

W 2012 roku, w spe­cjal­nym wyda­niu pisma Dia­log Mię­dzy­kul­tu­rowy, uka­zał się arty­kuł Elż­biety Kie­lak o pro­jek­cie. Zachę­camy do lektury!

 

http://www.dialogmiedzykulturowy.org.pl/sites/default/files/inne_pliki

/Swiatowy%20Dzien%20Pomocy%20Humanitarnej.pdf

 

6 sierp­nia 2013