Korzyści dla studentów

Co możesz zyskać dzięki uczest­nic­twu w warsz­ta­tach „Mię­dzy Innymi”?:

Na pozio­mie wiedzy:

 • poznasz zja­wi­ska wystę­pu­jące na styku kul­tur, ich wpływ na współ­pracę mię­dzy­kul­tu­rową oraz stra­te­gie radze­nia sobie z nimi
 • zro­zu­miesz jak Twoje uwa­run­ko­wa­nia kul­tu­rowe mogą wpły­wać na postrze­ga­nie świata i zachowanie
 • pogłę­bisz wie­dzę na temat moż­li­wych nie­po­ro­zu­mień w komu­ni­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej oraz tego, jak im zapo­bie­gać i sobie z nimi radzić
 • uzy­skasz infor­ma­cje o pro­gra­mach pozwa­la­ją­cych reali­zo­wać pro­jekty międzykulturowe
 • poznasz kon­cep­cję i metody edu­ka­cji pozaformalnej

Na pozio­mie umiejętności:

 • roz­wi­niesz  zdol­ność radze­nia sobie w sytu­acjach nie­jed­no­znacz­nych i dosto­so­wa­nia swo­jego zacho­wa­nia do kon­tek­stu kulturowego
 • zro­zu­miesz i pogłę­bisz umie­jęt­no­ści ana­li­zo­wa­nia war­to­ści, norm i zachowań
 • udo­sko­na­lisz umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z nie­po­ro­zu­mie­niami i trud­nymi sytu­acjami w róż­nych kon­tek­stach międzykulturowych
 • roz­wi­niesz zdol­ność kry­tycz­nej reflek­sji doty­czą­cej m.in. wła­snych ste­reo­ty­po­wych kon­struk­cji rzeczywistości
 • zdo­bę­dziesz pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści do pracy z gru­pami zróż­ni­co­wa­nymi kulturowo

Na pozio­mie postaw:

 • warsz­taty stwo­rzą Ci moż­li­wość do rozwijania/zmiany postaw klu­czo­wych dla pracy w środo­wi­sku mię­dzy­kul­tu­ro­wym, takich jak:
  • świa­do­mość ist­nie­nia róż­nic kulturowych
  • uwraż­li­wie­nie na róż­no­rod­ność kulturową
  • postrze­ga­nie róż­no­rod­no­ści jako potencjału
  • otwarta postawa wobec innych kultur
  • akcep­ta­cja odmien­nych punk­tów widzenia

Ponadto:

 • doświad­czysz warsz­ta­to­wych metod opar­tych na grach symu­la­cyj­nych, ćwicze­niach inte­rak­tyw­nych, dys­ku­sjach, itp., pro­wa­dzo­nych przez tre­ne­rów, coachów i psy­cho­lo­gów mię­dzy­kul­tu­ro­wych mają­cych wie­lo­let­nią prak­tykę w pracy z mło­dzieżą z Pol­ski i z zagranicy
 • wzbo­ga­cisz swoje podej­ście peda­go­giczne o kon­cep­cję edu­ka­cji pozaformalnej
 • dowiesz się, jak dalej dosko­na­lić swoje kom­pe­ten­cje międzykulturowe