Opis warsztatów

Uczest­nic­two w warsz­ta­tach edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej Mię­dzy Innymi to nie­sa­mo­wite doświad­cze­nie edu­ka­cyjne. Zamiast sie­dze­nia  w ławkach i słu­cha­nia wykła­dowcy, będzie­cie mieli/miały moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w inte­rak­tyw­nych zaję­ciach, bazu­ją­cych na meto­dach pracy wyko­rzy­sty­wa­nych w edu­ka­cji poza — for­mal­nej. Taki typ ucze­nia pozwala uczest­ni­kom i uczest­nicz­kom w pełni brać udział w zaję­ciach, być aktyw­nymi, uczyć się przez doświad­cze­nia, móc od razu zasto­so­wać nowo zdo­by­wane kom­pe­ten­cje i kon­kretne umie­jęt­no­ści. W trak­cie warsz­ta­tów dajemy oso­bom uczest­ni­czą­cym kon­kretną por­cję wie­dzy, umie­jęt­no­ści i nowych kom­pe­ten­cji, a wszystko to w spo­sób aktywny, róż­no­rodny i nowa­tor­ski. Jakie kon­kretne metody wyko­rzy­stu­jemy? Po pierw­sze bazu­jemy na Waszych dotych­cza­so­wych doświad­cze­niach. A ponadto pro­po­nu­jemy Wam dys­ku­sje, uczest­nic­two w grach symu­la­cyj­nych, pracę w małych gru­pach, inte­rak­tywne mini-prezentacje, odgry­wa­nie ról, ana­lizę stu­diów przy­pad­ków oraz frag­men­tów filmów.

Zapra­szamy Was na warsz­taty Mię­dzy Innymi!