Warunki uczestnictwa

Warsz­taty „Mię­dzy innymi” pro­wa­dzone są na posta­wie umowy o współ­pracy pod­pi­sa­nej pomię­dzy Fun­da­cją Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji, Polsko-Niemiecką Współ­pracą Mło­dzieży a uczel­nią bio­rącą udział w pro­jek­cie.  Jeśli zatem chcesz wziąć w nich udział, sprawdź w Twoim Dzie­ka­na­cie czy są dostępne i na jakich warun­kach. Ponadto, jeśli inte­re­su­jesz się tema­tyką mię­dzy­kul­tu­ro­wo­ści zapra­szamy Cię do zakładki „Inspi­ra­tor­nia” w któ­rej znaj­dziesz spis pole­ca­nej przez nas lite­ra­tury oraz cie­kawe linki  i materiały.