Efekty edukacyjne

Prze­wi­dy­wane efekty warsz­ta­tów: uczest­nic­two w warsz­ta­tach pozwoli zdo­być pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści nie­zbędne do funk­cjo­no­wa­nia w środo­wi­sku mię­dzy­kul­tu­ro­wym oraz pracy z gru­pami zróż­ni­co­wa­nymi kul­tu­rowo. Da pod­stawy do efek­tyw­nej pracy peda­go­gicz­nej w szkole oraz kla­sie mię­dzy­kul­tu­ro­wej. Ponadto uczest­nicy zapo­znają się z warsz­ta­to­wymi meto­dami pro­wa­dze­nia zajęć, co będą mogli wyko­rzy­stać w cza­sie dal­szych stu­diów oraz póź­niej, w środo­wi­sku pracy.