Koncepcja warsztatów

Kon­cep­cja warsz­ta­tów została przy­go­to­wana przez Zespół Tre­ner­ski pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży skła­da­jący się z doświad­czo­nych tre­ne­rek i  tre­ne­rów, coachów i psy­cho­lo­gów mię­dzy­kul­tu­ro­wych, mają­cych wie­lo­let­nią prak­tykę w pracy z mło­dzieżą z Pol­ski i z zagra­nicy, jak rów­nież oso­bi­ste doświad­cze­nia życia i pracy w innej kul­tu­rze. Jest ona rezul­ta­tem wie­lo­let­nich doświad­czeń szko­le­nio­wych człon­ków naszego zespołu, a także ana­lizy naj­now­szych tren­dów w edu­ka­cji for­mal­nej i poza­for­mal­nej oraz doku­men­tów Komi­sji Euro­pej­skiej doty­czą­cych stra­te­gii roz­woju Europy.

Jest to jed­no­cze­śnie pierw­szy w Pol­sce, inno­wa­cyjny pro­jekt edu­ka­cyjny łączący w sobie zało­że­nia, podej­ście i meto­do­lo­gię edu­ka­cji poza­for­mal­nej z edu­ka­cją for­malną, jak rów­nież pierw­szy wspólny pro­jekt reali­zo­wany przez naj­więk­sze i naj­bar­dziej doświad­czone w Pol­sce insty­tu­cje wspie­ra­jące reali­za­cję pro­jek­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych: Fun­da­cję Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji i Polsko-Niemiecką Współ­pracę Młodzieży.

Cel ogólny warsztatów:

  • roz­wi­nię­cie przez stu­dentki i stu­den­tów kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej rozu­mia­nej jako:
    • wie­dza doty­cząca róż­nic kul­tu­ro­wych i ich wpływu na zachowanie
    • umie­jęt­ność nawią­zy­wa­nia i budo­wa­nia pozy­tyw­nych rela­cji międzykulturowych
    • postawa tole­ran­cji dla nie­jed­no­znacz­no­ści i cie­ka­wość poznawcza
  • przy­go­to­wa­nie stu­den­tek i stu­den­tów peda­go­giki i kie­run­ków pokrew­nych do roli mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup poko­le­nio­wych oraz do roli ani­ma­to­rek i ani­ma­to­rów mię­dzy­na­ro­do­wej wymiany młodzieży.

Pro­fil uczest­ni­czek i uczest­ni­ków: stu­dentki i stu­denci peda­go­giki i kie­run­ków ze spe­cja­li­za­cją nauczy­ciel­ską, ani­ma­cji i kul­tury oraz reso­cja­li­za­cji i andra­go­giki, czyli osoby, które w przy­szło­ści mogą pra­co­wać z dziećmi i/lub doro­słymi obco­kra­jow­cami, czy z Pola­kami pra­cu­ją­cymi na styku kultur.

Struk­tura warsz­ta­tów ma cha­rak­ter modu­łowy, pozwa­la­jący na kom­po­no­wa­nie i dosto­so­wa­nie pro­gramu warsz­ta­tów do potrzeb i zain­te­re­so­wań stu­den­tek i stu­den­tów. Składa się na nią ośmio­go­dzinny „moduł pod­sta­wowy” (baza dla dal­szych warsz­ta­tów), „moduły kom­ple­men­tarne” posze­rza­jące i ugrun­to­wu­jące wie­dzę o kolejne aspekty i zagad­nie­nia zwią­zane z edu­ka­cją międzykulturową.