Kontekst

Dzi­siej­szy świat wypeł­niają róż­no­rod­ność, mobil­ność i zmiana. Podróże, emi­gra­cja zarob­kowa, stu­dia za gra­nicą, kon­takt z imi­gran­tami, praca w mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cjach, rosnące moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w prak­ty­kach, sta­żach czy pro­jek­tach mię­dzy­kul­tu­ro­wych – wszystko to spra­wia, że kom­pe­ten­cje mię­dzy­kul­tu­rowe, rozu­miane jako połą­cze­nie wie­dzy nt. róż­nic kul­tu­ro­wych i ich wpływu na zacho­wa­nie, umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia i budo­wa­nia pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych, jak rów­nież postawa tole­ran­cji dla nie­jed­no­znacz­no­ści i cie­ka­wość poznaw­cza stają się coraz bar­dziej pożą­dane. Jed­no­cze­śnie wizja Europy i Euro­pej­czyka przy­szło­ści nakre­ślona w doku­men­cie „EUROPA 2020. Stra­te­gia na rzecz inte­li­gent­nego i zrów­noważonego roz­woju sprzy­jającego włącze­niu społecz­nemu”poka­zuje, że aby spro­stać wymo­gom szybko zmie­nia­ją­cego się świata i rynku pracy, od mło­dych ludzi wyma­gane będą ela­stycz­ność, mobil­ność, cią­głe pod­no­sze­nie wła­snych kwa­li­fi­ka­cji i roz­wój kom­pe­ten­cji. Odpo­wia­da­jąc na wyzwa­nia nakre­ślone przez doku­menty stra­te­giczne euro­pej­skiej poli­tyki (przede wszyst­kim stra­te­gię Europa 2020), pro­gram Era­smus+ ma się przy­czy­niać do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści jego uczest­ni­ków i uczest­ni­czek oraz zwięk­sza­nia ich szans na zatrud­nie­nie, a także moder­ni­za­cji sys­te­mów edu­ka­cji, szko­leń i wspie­ra­nia młodzieży. Jest to istotne rów­nież z punktu widze­nia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Fun­da­cja Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji — Naro­dowa Agen­cja Pro­gramu Era­smus+ Młodzież oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przed­sta­wiają, opra­co­wany wspól­nie, cykl warsz­ta­tów edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej dla stu­den­tek i stu­den­tów peda­go­giki i kie­run­ków pokrew­nych. Warsz­taty „Mię­dzy Innymi” pozwa­lają mło­dym ludziom na zdo­by­cie i roz­wi­ja­nie tych kom­pe­ten­cji, które w przy­szło­ści będą klu­czowe dla odnie­sie­nia suk­cesu na rynku pracy. Jed­no­cze­śnie łączy on w sobie ele­menty mery­to­ryczne (dostar­cza­nie okre­ślo­nej wie­dzy potrzeb­nej do życia/pracy w środo­wi­sku mię­dzy­kul­tu­ro­wym) z ele­men­tami roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści i pracy na posta­wach. Jest to także pierw­szy w Pol­sce, inno­wa­cyjny pro­jekt edu­ka­cyjny łączący w sobie założenia, podejście i metody edu­ka­cji poza­for­mal­nej z edu­kacją for­malną, jak rów­nież pierw­szy wspólny pro­jekt reali­zo­wany przez naj­więk­sze i naj­bar­dziej doświad­czone w Pol­sce insty­tu­cje wspie­ra­jące reali­za­cję pro­jek­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych: Fun­da­cję Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji i Polsko-Niemiecką Współ­pracę Mło­dzieży. Pro­jekt ten cie­szy się już od 5 lat dużym zain­te­re­so­wa­niem wielu pol­skich uczelni.