Korzyści dla uczelni

Uczel­nie, które zde­cy­dują się na udział w warsztatach:

 • zwięk­szą swoją prze­wagę kon­ku­ren­cyjną nad innymi uczel­niami poprzez bycie pio­nie­rami
  dosto­so­wa­niu swo­jej oferty edu­ka­cyj­nej do pla­nów zawar­tych w stra­te­gii „EUROPA 2020. Stra­te­gia na rzecz inte­li­gent­nego i zrów­no­wa­żo­nego roz­woju sprzy­ja­ją­cego włą­cze­niu spo­łecz­nemu”;
 • poprzez roz­wój kom­pe­ten­cji pożą­da­nych na rynku pracy przy­czy­nią się do wzro­stu kon­ku­ren­cyj­no­ści swo­ich absol­wen­tów, a tym samym do wzro­stu pozy­cji uczelni w rankingach;
 • uatrak­cyj­nią swoją ofertę zajęć pod kątem mery­to­rycz­nym i meto­dycz­nym, wpro­wa­dza­jąc do pro­gramu aka­de­mic­kiego warsz­taty pro­wa­dzone meto­dami edu­ka­cji pozaformalnej;
 • poprzez wspie­ra­nie roz­woju kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych u swo­ich stu­den­tów stwo­rzą
  u sie­bie środo­wi­sko sprzy­ja­jące ucze­niu się i wymia­nie mię­dzy­kul­tu­ro­wej, co prze­łoży się na liczbę mię­dzy­na­ro­do­wych wymian i pro­jek­tów oraz zwięk­szoną liczbę stu­den­tów z zagranicy;
 • zin­ten­sy­fi­kują współ­pracę z Fun­da­cją Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji (FRSE), co w przy­szło­ści może zaowo­co­wać dal­szymi zapro­sze­niami na szko­le­nia, kon­fe­ren­cje oraz staże;
 • nawiążą współ­pracę z Polsko-Niemiecką Współ­pracą Mło­dzieży (PNWM), póź­niej da im to moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w pozo­sta­łej ofer­cie pro­gra­mo­wej tej insty­tu­cji: szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach, hospi­ta­cjach dla nauczycieli;
 • będą miały moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z oferty warsz­ta­tów w fazie pilo­ta­żo­wej bez pono­sze­nia kosz­tów pro­wa­dze­nia zajęć.