Rezultaty projektu

Kom­pe­ten­cje roz­wi­jane przez stu­den­tów bio­rą­cych udział w warsztatach:

Wie­dza

 • Pozna­nie i zro­zu­mie­nie idei oraz celu edu­ka­cji międzykulturowej
 • Pozna­nie i zro­zu­mie­nie idei i war­to­ści edu­ka­cji pozaformalnej
 • Pozna­nie i zro­zu­mie­nie naj­waż­niej­szych pojęć zwią­za­nych z edu­ka­cją międzykulturową
 • Pozna­nie zja­wisk wystę­pu­ją­cych na styku kul­tur, zro­zu­mie­nie ich wpływu na współ­pracę mię­dzy­kul­tu­rową oraz pozna­nie stra­te­gii radze­nia sobie z nimi
 • Pogłę­bie­nie wie­dzy doty­czą­cej wła­snych uwa­run­ko­wań kul­tu­ro­wych
  i ich wpływu na postrze­ga­nie świata i zachowanie
 • Zwięk­sze­nie poziomu wie­dzy na temat moż­li­wych nie­po­ro­zu­mień
  w komu­ni­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej i stra­te­gii radze­nia sobie z nimi
 • Pozna­nie pro­gra­mów pozwa­la­ją­cych reali­zo­wać pro­jekty międzykulturowe

Umie­jęt­no­ści

 • Umie­jęt­ność opi­sy­wa­nia i wyja­śnia­nia pro­ce­sów kulturowych
 • Umie­jęt­ność nawią­zy­wa­nia i budo­wa­nia pozy­tyw­nych rela­cji międzykulturowych
 • Umie­jęt­ność dosto­so­wa­nia swo­jego zacho­wa­nia do kon­tek­stu kul­tu­ro­wego, zdol­ność radze­nia sobie w sytu­acjach niejednoznacznych
 • Roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji w róż­nych kon­tek­stach mię­dzy­kul­tu­ro­wych (edu­ka­cyj­nym, zawo­do­wym, prywatnym)
 • Zro­zu­mie­nie i pogłę­bie­nie umie­jęt­no­ści ana­li­zo­wa­nia war­to­ści, norm
  i zachowań
 • Umie­jęt­ność odczy­ty­wa­nia komu­ni­ka­tów zgod­nie
  z obo­wią­zu­ją­cym w danej kul­tu­rze kodem komunikacyjnym
 • Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z nie­po­ro­zu­mie­niami
  i trud­nymi sytu­acjami w róż­nych kon­tek­stach międzykulturowych
 • Zdol­ność kry­tycz­nej reflek­sji doty­czą­cej m.in. wła­snych ste­reo­ty­po­wych kon­struk­cji rzeczywistości

Postawa

 • Świa­do­mość ist­nie­nia róż­nic kulturowych
 • Uwraż­li­wie­nie na róż­no­rod­ność kulturową
 • Postrze­ga­nie róż­no­rod­no­ści jako potencjału
 • Otwarta postawa wobec innych kultur
 • Akcep­ta­cja odmien­nych punk­tów widzenia