Warunki uczestnictwa

Warunki uczest­nic­twa uczelni w projekcie

 • uczel­nia nie ponosi kosz­tów pro­wa­dze­nia zajęć – wyna­gro­dze­nie tre­ne­rów zapew­nione jest przez insty­tu­cje koor­dy­nu­jące pro­jekt – FRSE i PNWM;
 • uczel­nia we współ­pracy z pro­wa­dzą­cymi uzgad­nia ter­min zajęć;
 • uczel­nia czyn­nie uczest­ni­czy w pro­mo­cji pro­jektu wśród swo­ich stu­den­tek i studentów;
 • uczel­nia orga­ni­zuje grupę liczącą nie mniej niż 15 i nie wię­cej niż 25 osób;
 • uczel­nia udo­stęp­nia sale do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów (taką, w któ­rej grupa może usiąść w kręgu oraz ist­nieje moż­li­wość wynie­sie­nia sto­łów) oraz – w poro­zu­mie­niu z pro­wa­dzą­cymi – sprzęt (np. rzut­nik, flip­chart, papier do flip­chartu) i wybrane mate­riały nie­zbędne do pro­wa­dze­nia zajęć;
 • uczel­nia we współ­pracy z pro­wa­dzą­cymi uzgad­nia formę i ter­min zali­cze­nia zajęć (pre­fe­ro­wana forma to zali­cze­nie, bez wysta­wia­nia ocen);
 • uczel­nia udo­stęp­nia pro­wa­dzą­cym warsz­taty i dojeż­dża­ją­cym na zaję­cia z innych miast noc­leg (jeśli dys­po­nuje poko­jami gościn­nymi dla wykładowców);
 • uczel­nia czyn­nie uczest­ni­czy w ewa­lu­acji pro­jektu oraz wypra­co­wy­wa­niu reko­men­da­cji na jego dal­sze etapy;
 • stu­denci i stu­dentki wezmą w warsz­ta­tach udział dobro­wolny — sami/same zde­cy­dują, czy chcą się na takie zaję­cia zapisać;
 • stu­denci i stu­dentki z co naj­mniej tygo­dnio­wym wyprze­dze­niem otrzy­mają od uczelni infor­ma­cję o warsz­ta­to­wym cha­rak­te­rze zajęć (pro­wa­dzo­nych meto­dami aktyw­nymi) oraz ich tematyce;
 • szcze­gó­łowe warunki uczest­nic­twa w pro­jek­cie usta­lone zostaną pomię­dzy Fun­da­cją Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji, Polsko-Niemiecką Współ­pracą Mło­dzieży a uczel­nią bio­rącą udział w projekcie.
 • mini­malna liczba stu­den­tów i stu­den­tek w jed­nej gru­pie warsz­ta­to­wej to 15 osób, a mak­sy­malna to 25.