II edycja projektu warsztatów edukacji międzykulturowej MIĘDZY INNYMI

W seme­strze zimo­wym roku aka­de­mic­kiego 2012 / 2013 rusza druga edy­cja warsz­ta­tów MIĘDZY INNYMI. Tym razem współ­pra­cu­jemy z uczel­niami zarówno z War­szawy, jak i spoza sto­licy. Na nasze warsz­taty zapra­szamy do Wło­cławka i Łodzi.