Linki

 I. Infor­ma­cje o programach

Pro­gram Erasmus +

Fun­da­cja Roz­woju Sys­temu Edukacji

Fun­da­cja Skarbu Pań­stwa, któ­rej głów­nym celem jest wspie­ra­nie dzia­łań zwią­za­nych z reformą i roz­wo­jem edu­ka­cji w Pol­sce. Od początku swo­jej dzia­łal­no­ści FRSE zaj­muje się zarzą­dza­niem euro­pej­skimi pro­gra­mami wspie­ra­ją­cymi moder­ni­za­cję sys­temu oświaty. Fun­da­cja Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji peł­niła m.in. rolę Naro­do­wej Agen­cji Pro­gra­mów: Socra­tes I, Socra­tes II, MŁODZIEŻ, „Ucze­nie się przez całe życie” oraz „Mło­dzież w dzia­ła­niu”. Od 2014 roku pełni funk­cję Naro­do­wej Agen­cji Pro­gramu Era­smus+. Zachę­camy rów­nież do zapo­zna­nia się z „Poli­tyką jakości” Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: www.frse.org.pl.

Reali­zo­wany przez Fun­da­cję pro­gram Era­smus+ ofe­ruje wspar­cie finan­sowe dla insty­tu­cji i orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych w obsza­rze edu­ka­cji i szko­leń, mło­dzieży oraz sportu w Euro­pie. Era­smus+ Młodzież to sek­tor reali­zu­jący dzia­ła­nia pro­gramu Era­smus+ skie­ro­wane do mło­dzieży, osób z nią pra­cu­ją­cych oraz orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na jej rzecz, a także do firm i insty­tu­cji mogą­cych mieć wpływ na roz­wój edu­ka­cji poza­for­mal­nej. Kon­ty­nu­uje tra­dy­cje pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu”, reali­zo­wa­nego w latach 2007–2013. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

http://www.frse.org.pl/

Polsko-Niemiecka Współ­praca Młodzieży

Orga­ni­za­cja Polsko-Niemiecka Współ­praca Mło­dzieży (PNWM) jest wspólną ini­cja­tywą rzą­dów Rze­czy­po­spoli tej Pol­skiej i Repu­bliki Fede­ral­nej Niemiec.

PNWM służy wymia­nie i współ­pracy mło­dzieży pol­skiej i nie­miec­kiej. Jest otwarta na wszyst­kie pod­mioty i ini­cja­tywy. Jej dzia­łal­ność opiera się na part­ner­skiej i rów­no­praw­nej współ­pracy Pola­ków i Niemców.

PNWM dys­po­nuje wspól­nym fun­du­szem zasi­la­nym przez oba rządy. Do fun­du­szu mogą wpły­wać rów­nież środki z innych źródeł. Pokry­wane są z niego wszyst­kie wydatki PNWM.

Celem PNWM jest roz­sze­rza­nie i pogłę­bia­nie ist­nie­ją­cej wymiany mło­dzieży oraz umoż­li­wia­nie nowych ini­cja­tyw. Słu­żyć ma to popra­wie wza­jem­nego zro­zu­mie­nia, prze­zwy­cię­ża­niu uprze­dzeń, umoż­li­wiać pojed­na­nie i wspie­rać wspólną odpo­wie­dzial­ność pol­skiej i nie­miec­kiej mło­dzieży za kształ­to­wa­nie przy­szło­ści wol­nej Europy.

http://www.dpjw.org/

 

II. Edu­ka­cja międzykuturowa

Kom­pe­ten­cje międzykulturowe

Warsz­taty kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych – pod­ręcz­nik dla trenerów

http://uchodzcydoszkoly.pl/files/warsztaty_kompetencji_miedzykulturowych-podrecznik_dla_trenerow.pdf

 

Edu­ka­cja mię­dzy­kul­tu­rowa (Pakiet PAJP część 2)

Niniej­sza publi­ka­cja ma na celu wspie­ra­nie mło­dzieży reali­zu­ją­cej pro­jekty oraz tych, któ­rzy w swo­jej pracy z mło­dzieżą i w pro­jek­tach wraz z nią reali­zo­wa­nych chcą wspo­ma­gać rze­czy­wi­sty dia­log kul­tur i pro­ces ucze­nia się mię­dzy­kul­tu­ro­wego. Publi­ka­cja zawiera wiele cie­ka­wych gier i zabaw o tema­tyce międzykulturowości.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/448/edukacja_miedzykulturowa_pajp_czesc_2_pdf_16004.pdf

 

Publi­ka­cje pro­gramu „Mło­dzież w działaniu”

Znaj­dzie­cie w tej biblio­tece publi­ka­cje poru­sza­jące pro­ble­ma­tykę edu­ka­cji poza­for­mal­nej, poli­tyki mło­dzie­żo­wej, ini­cja­tyw mło­dzie­żo­wych, wolon­ta­riatu, oby­wa­tel­stwa euro­pej­skiego i wielu innych cie­ka­wych tematów.

http://www.mlodziez.org.pl/publikacje

 

III. Orga­ni­za­cje


SALTO-YOUTH Reso­urce Centres

Zapra­szamy na stronę inter­ne­tową Salto Youth Reso­ur­ces Cen­ter. Jest to strona w cało­ści poświę­cona pracy warsz­ta­to­wej z mło­dymi ludźmi. Można zna­leźć tam mnó­stwo cie­ka­wych mate­ria­łów przy­dat­nych w pla­no­wa­niu dzia­łań dla mło­dzieży, linki do publi­ka­cji meto­dycz­nych, a także opisy goto­wych narzę­dzi edukacyjnych.

http://www.salto-youth.net/

 

The Euro­pean Know­ledge Cen­tre for Youth Policy (EKCYP)

The EKCYP is an on-line data­base inten­ted to pro­vide the youth sec­tor with a sin­gle access point to relia­ble know­ledge and infor­ma­tion about young people’s situ­ation across Europe. Lin­ked to EKCYP is a network of natio­nal cor­re­spon­dents, who are youth policy spe­cia­li­sts respon­si­ble for col­lec­ting natio­nal data.

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index

 

Fun­da­cja Pol­skie Forum Migracyjne

Głów­nym celem Fun­da­cji są dzia­ła­nia, które pro­wa­dzą do dia­logu mię­dzy ludźmi róż­nych kul­tur. Szcze­gólną uwagę sku­pia się na moty­wo­wa­niu dia­logu mię­dzy Pola­kami i prze­by­wa­ją­cymi w Pol­sce uchodź­cami. PMF reali­zuje swoje cele, przede wszyst­kim, poprzez dzia­ła­nia infor­ma­cyjne i edu­ka­cyjne. Na stro­nie fun­da­cji można zna­leźć wiele mate­ria­łów przy­da­nych w pracy z dziećmi, mło­dzieżą oraz doro­słymi m.in. scenariusze zajęć, mate­riały dla nauczy­cieli, filmy edu­ka­cyjne. Zapra­szamy na stronę inter­ne­tową PFM.

http://www.forummigracyjne.org

 

Fun­da­cja Pol­ska Akcja Humanitarna

Orga­ni­za­cja poza­rzą­dowa. Pro­wa­dzi Cen­trum Pomocy Uchodź­com, świad­czące sze­roko zakro­joną  pomoc oso­bom sta­ra­ją­cym się o nada­nie sta­tusu uchodźcy bądź już posia­da­ją­cym sta­tus. Strona www jest źródłem wielu cen­nych i inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji nie tylko na temat uchodźców.

http://www.pah.org.pl

 

„Uchodźcy do szkoły”

Pro­jekt pro­wa­dzony przez Pol­ską Akcję Humanitarną

Na stro­nie „Uchodźcy do szkoły!” można zna­leźć sze­reg infor­ma­cji zwią­za­nych z edu­ka­cją dzieci uchodź­ców w pol­skich szko­łach: o uchodź­stwie, pra­wie oświa­to­wym, edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej, naj­częst­szych pro­ble­mach, dobrych prak­ty­kach i szko­le­niach. Ze strony można pobrać także mate­riały edukacyjne.

http://www.uchodzcydoszkoly.pl

 

Fun­da­cja dla Somalii

Fun­da­cja działa m.in. na rzecz wspie­ra­nia pro­ce­sów demo­kra­tycz­nych i ochrony praw czło­wieka w Somali, reali­zuje pro­jekty na rzecz dia­logu mię­dzy­kul­tu­ro­wego, wymiany doświad­czeń kul­tu­ro­wych, wspie­ra­nia uchodź­ców. Na stro­nie fun­da­cji są cie­kawe mate­riały do pracy z dziećmi.

http://fundacjadlasomalii.org.pl/?page_id=68

 

Fun­da­cja Edu­ka­cji Międzykulturowej

Pro­po­zy­cje zajęć z dziećmi, mate­riały dla nauczy­cieli uła­twia­jące ucze­nie o wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści, wspo­mnie­nia z podróży i zdję­cia z róż­nych zakąt­ków świata. Arty­kuły w czy­telni przy­bli­żają życie ludzi w innych kra­jach i innych kul­tu­rach. Znaj­dują się tu infor­ma­cje i linki do cie­ka­wych pro­jek­tów o cha­rak­te­rze wielokulturowym.

http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/

 

Por­tal Tolerancja.pl

Infor­ma­cje zwią­zane z pra­wami czło­wieka, wie­lo­kul­tu­ro­wo­ścią, isla­mem, mniej­szo­ściami naro­do­wymi. Por­tal pod opieką Fun­da­cji Kul­tury Chrze­ści­jań­skiej Znak.

http://www.tolerancja.pl/

Por­tal Refugee.pl

Gazeta uchodź­ców dostępna w języku pol­skim, rosyj­skim i angiel­skim. Zawiera wiele cie­ka­wych infor­ma­cji o uchodź­cach– ich kul­tu­rze i kra­jach pocho­dze­nia, a także dla uchodź­ców– kwe­stie prawa i edukacji.

http://refugee.pl/

 

Biu­le­tyn Migracyjny

Biu­le­tyn Migra­cyjny wyda­wany przez Ośro­dek Badań Nad Migra­cjami, Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, we współ­pracy z wie­loma orga­ni­za­cjami dzia­ła­ją­cymi na rzecz uchodź­ców. Rze­telne źródło infor­ma­cji i forum wymiany infor­ma­cji w obsza­rze migracji.

http://www.migration-news.uw.edu.pl/

 

Por­tal Kon­ty­nent Warszawa

Por­tal uka­zuje War­szawę  nie­jed­no­rodną kul­tu­rowo, zróż­ni­co­waną etnicz­nie. Znaj­dują się tam infor­ma­cje na temat wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, insty­tu­cji, orga­ni­za­cji i miejsc w któ­rych kwit­nie róż­no­rod­ność kul­tu­rowa. Reda­go­wany przez i osoby oraz orga­ni­za­cje wywo­dzące się ze spo­łecz­no­ści cudzo­ziem­skich, oraz mniej­szo­ści etnicz­nych i narodowych.

http://www.kontynent.waw.pl/

 

Wysoki Komi­sarz Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Uchodźców

Biuro Wyso­kiego Komi­sa­rza NZ ds. Uchodź­ców w Pol­sce. Do głów­nych dzia­łań urzędu należy zapew­nie­nie praw uchodź­ców oraz pomoc w zapew­nie­niu azylu lub repa­tria­cji. Na stro­nie znaj­duje się wiele infor­ma­cji : danych licz­bo­wych i histo­rycz­nych, a także wszyst­kie archi­walne numery kwar­tal­nika „Z Obcej Ziemi”

http://www.unhcr.pl

 

Sto­wa­rzy­sze­nie „Jeden Świat”

Orga­ni­za­cja poza­rzą­dowa. Pro­muje idee pokoju i poro­zu­mie­nia mię­dzy ludźmi poprzez mię­dzy­na­ro­dowy i kra­jowy wolon­ta­riat oraz edu­ka­cję. Daje mło­dym ludziom szanse uczest­nic­twa w wielu pro­jek­tach sku­pio­nych wokół idei pokoju i współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej.  Na stro­nie inter­ne­to­wej znaj­duje się wiele cie­ka­wych mate­ria­łów edukacyjnych.

http://www.jedenswiat.org.pl

 

Cari­tas Polska

Orga­ni­za­cja poza­rzą­dowa. Insty­tu­cja cha­ry­ta­tywna Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski. Pro­wa­dzi “Pro­gram porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­nego, praw­nego i spo­łecz­nego dla osób ubie­ga­ją­cych się o nada­nie sta­tusu uchodźcy w Pol­sce”. Dys­po­nuje wie­loma inte­re­su­ją­cymi publi­ka­cjami pomoc­nymi w edu­ka­cji międzykulturowej.

http://www.caritas.pl

 

Fun­da­cja Edu­ka­cji i Twórczości

Celem Fun­da­cji jest wycho­wy­wa­nie i edu­ko­wa­nie dzieci, mło­dzieży, doro­słych, pomoc dru­giemu czło­wie­kowi, wspie­ra­nie twór­czo­ści i przed­się­bior­czo­ści, dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej i dzie­dzic­twa naro­do­wego. Na stro­nie fun­da­cji cie­kawe publi­ka­cje do pobrania.

http://www.mentoring.pl

 

IOM — Mię­dzy­na­ro­dowa Orga­ni­za­cja do Spraw Migracji

Orga­ni­za­cja poza­rzą­dowa. Jest mię­dzy­na­ro­dową orga­ni­za­cją zaj­mu­jącą się pro­ble­mami wysie­dleń­ców oraz pomocą uchodź­com i migran­tom w Euro­pie. Na stro­nie w zakładce PUBLIKACJE jest wiele mate­ria­łów w języku pol­skim i angielskim.

http://www.iom.pl

 

http://www.jugendaustausch-langzeitwirkungen.de – pro­jekt  prof. Tho­masa nt. dłu­go­fa­lo­wych skut­ków wymiany (dostępna także w języku pol­skim i nangielskim)