Literatura

 1. All­port, G. (1954) The nature of pre­ju­dice. Reading, MA: Addison-Wesley.
 2. Aron­son E, Wil­son T.D., Akert R. M. (1997) Psy­cho­lo­gia spo­łeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydaw­nic­two Zyski i S-ka
 3. Ager-Adajew I. (2005) Kamie­nie mówią: dzieje i kul­tura Cze­cze­nów, War­szawa: Insty­tut Kul­tury Naro­dów Kaukazu
 4. Berry, J. W. (1994). Acul­tu­ra­tive Stress. W : W. J.Lonner, R. S. Mal­pass (red). Psy­cho­logy and cul­ture. Allyn and Bacon.
 5. Boh­ner G.,Wanke M., (2004) Postawy i zmiana postaw, Gdańsk, GWP
 6. Boro­wiak, A., Sza­rota, P. (red) (2004) Tole­ran­cja i wie­lo­kul­tu­ro­wość. War­szawa: Wydaw­nic­two SWPS Academica.
 7. P. Boski, M, Jary­mo­wicz i H. Malew­ska– Peyre, Toż­sa­mość a odmien­ność kul­tu­rowa. War­szawa: Insty­tut Psy­cho­lo­gii PAN
 8. Chełpa S., Wit­kow­ski T. (1999) Psy­cho­lo­gia kon­flik­tów. Wro­cław: Moderator
 9. Grzymała-Moszczyńska, H. (2000) Uchodźcy. Pod­ręcz­nik dla osób pra­cu­ją­cych z uchodź­cami. Kra­ków: Nomos.
 10. Hofstede, G. (2000) Kul­tury i orga­ni­za­cje. Zapro­gra­mo­wa­nie umy­słu. War­szawa: Pol­skie Wydaw­nic­two Ekonomiczne
 11. Kofta, M., Jasińska-Kania, A.  (red) (2001) Ste­reo­typy i uprze­dze­nia. War­szawa: Wydaw­nic­two Naukowe Scholar.
 12. Komi­sja Euro­pej­ska (2003) Każdy inny, wszy­scy równi. Pakiet edu­ka­cyjny. Euro­pej­ski Ruch Mło­dzieży prze­ciwko Rasi­zmowi, Kse­no­fo­bii, Prze­ja­wom Anty­se­mi­ty­zmu i Nie­to­le­ran­cji. War­szawa: Horyzonty.
 13. Mat­su­moto, D. Juang, L. (red.) (2007) Psy­cho­lo­gia mię­dzy­kul­tu­rowa. Gdańsk: Gdań­skie Wydaw­nic­two Psychologiczne.
 14. Mac­Ken­zie R.J. (2008) Kiedy pozwo­lić, kiedy zabro­nić w kla­sie. Gdańsk: Gdań­skie Wydaw­nic­two Psychologiczne
 15. Paw­lic – Rafa­łow­ska E. (red.),(2010) Inny w pol­skiej szkole. Porad­nik dla nauczy­cieli pra­cu­ją­cych z uczniami cudzo­ziem­skimi. War­szawa: Mia­sto Sto­łeczne Warszawa
 16. Price W. F., Crapo R. H. (2003) Psy­cho­lo­gia w bada­niach mię­dzy­kul­tu­ro­wych. Gdań­skie wydaw­nic­two Psy­cho­lo­giczne: Gdańsk
 17. Szop­ski, M. (2005) Komu­ni­ko­wa­nie mię­dzy­kul­tu­rowe. War­szawa: Wydaw­nic­twa Szkolne I Pedagogiczne.
 18. Ząbek, M. (red.) (2002) Mię­dzy pie­kłem a rajem. Pro­blemy adap­ta­cji kul­tu­ro­wej uchodź­ców i imi­gran­tów w Pol­sce. War­szawa: Wydaw­nic­two Trio.