Już w listopadzie pierwsze warsztaty Między Innymi w tym semestrze

Tym razem na Wydziale Peda­go­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Stu­dentki i stu­denci zostaną przez nas wpro­wa­dzeni w tema­tykę edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej oraz zapo­znają się z tema­tami zwią­za­nymi z pro­ce­sem stereotypizacji.

 

18 paź­dzier­nika 2012