Kontynent Warszawa

Zapra­szamy do odwie­dze­nia por­talu www.kontynent.waw.pl. Por­tal uka­zuje War­szawę zróż­ni­co­waną kul­tu­rowo i etnicz­nie. Można tam prze­czy­tać o aktu­al­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych, insty­tu­cjach, orga­ni­za­cjach oraz miej­scach, w któ­rych kwit­nie róż­no­rod­ność kul­tu­rowa. Infor­ma­cje reda­go­wane są przez osoby oraz orga­ni­za­cje wywo­dzące się ze spo­łecz­no­ści róż­no­rod­nych kul­tu­rowo i etnicznie.