Mamy marzenie!

Mamy marzenie!

„Chcemy, żeby wymiana mię­dzy­na­ro­dowa była oczy­wi­stą czę­ścią edu­ka­cji szkol­nej i każdy młody czło­wiek miał moż­li­wość doświad­czyć w niej udziału”

schule macht austausch 1_4

Piękny obraz przy­szło­ści: każda osoba, która ukoń­czyła edu­ka­cję szkolną,  przy­naj­mniej raz miała moż­li­wość doświad­cze­nia i bycia  mię­dzy Innymi.

To marze­nie zostało ujęte w sied­miu postu­la­tach,  sfor­mu­ło­wa­nych pod­czas kon­fe­ren­cji „Szkoła żyje wymianą”, która odbyła się
w dniach 7–8 paź­dzier­nika 2013 w Ber­li­nie.  Kon­fe­ren­cja, w któ­rej udział wzięli bar­dzo róż­no­rodni akto­rzy wymiany mło­dzieży, żeby roz­ma­wiać, wspól­nie pra­co­wać i two­rzyć przy­szłość wymiany. Kon­fe­ren­cja sku­piła osoby wno­szące wiele róż­no­rod­nych per­spek­tyw – nauczy­cieli i dyrek­to­rów szkół, przed­sta­wi­cieli środo­wi­ska nauko­wego, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, insty­tu­cji odpo­wie­dzial­nych za edu­ka­cję szkolną, prak­ty­ków wymian, gran­to­daw­ców. Wśród tych ostat­nich zna­leźli się ini­cja­to­rzy kon­fe­ren­cji – cztery bila­te­ralne orga­ni­za­cje nie­miec­kie, które w part­ner­stwie z innymi kra­jami wspie­rają pro­gramy wymian mię­dzy­na­ro­do­wych. Czas kon­fe­ren­cji został mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stany na to, żeby słu­chać się nawza­jem, pozna­wać każdą z per­spek­tyw i zasta­na­wiać się nad tym jak korzy­sta­jąc wspól­nie z wiel­kiego zasobu, jakim byli sami uczest­nicy kon­fe­ren­cji,  dążyć do two­rze­nia jak naj­lep­szych ram do orga­ni­zo­wa­nia i pro­wa­dze­nia dobrej jako­ściowo wymiany mię­dzy­kul­tu­ro­wej wraz z mło­dzieżą. Aby tak się stało wymiana mło­dzieży musi zostać uznana jako inte­gralna część edu­ka­cji mło­dych ludzi. Pro­wa­dzi to do kolej­nych postu­la­tów zwią­za­nych z włą­cze­niem ele­men­tów naucza­nia i  edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej do pro­gra­mów kształ­ce­nia osób, które w przy­szło­ści mogą się wymianą zaj­mo­wać, uzna­nia udziału wymian jako zajęć edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych poza murami szkol­nymi oraz współ­pracy mię­dzy edu­ka­cją szkolną
i pozasz­kolną – tak aby mogły one jak naj­bar­dziej opty­mal­nie korzy­stać nawza­jem ze swo­ich zaso­bów. Tego wszyst­kiego można doko­nać tylko i wyłą­cze­nie w dia­logu i z wyko­rzy­sta­niem wie­dzy kom­pe­ten­cji i woli wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych stron.

I może nie tylko w jed­nym kraju? Mam ogromną nadzieję, że w Pol­sce rów­nież uda nam się pod­jąć podobny dia­log, połą­czyć siły. Zapra­szam i zachęcam.

Ini­cja­to­rami kon­fe­ren­cji i dia­logu byli:

  • Polsko-Niemiecka Współ­praca Młodzieży
  • Francusko-Niemiecka Współ­praca Mło­dzieży (DFJW)
  • Urzęd ds. Peda­go­gicz­nych Wymiany przy Sekre­ta­ria­cie Kon­fe­ren­cji Mini­strów Oświaty (PAD)
  • Fun­da­cja Rosyjsko-Niemieckiej Wymiana Mło­dzieży (DRJA)
  • Tan­de­mem — Cen­trum Koor­dy­na­cji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Forum kon­fe­ren­cji: http://bilas.mobility-of-mind.org

Monika Mrów­czyń­ska

impulsy, suge­stie: pnwm.monika.mrowczynska@gmail.com