MEN realizuje jeden z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

MEN realizuje jeden z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Zapra­szamy na stronę Towa­rzy­stwa Edu­ka­cji Anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej:http://www.tea.org.pl/pl/News?newspl_id=58.

 

List Pani Mini­ster Oświaty do Kura­to­riów (PDF, 2MB)

List MEN do TEA (DOC, 1MB)

12 stycz­nia 2013