Między Innymi w roku akademickim 2014/2015

Między Innymi w roku akademickim 2014/2015

Dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych pro­jek­tem Mię­dzy Innymi mamy dobrą wiadomość!

Roz­po­czy­namy kolejny rok aka­de­micki! Już wiemy, że będziemy gościć na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim. Usta­lamy też osta­teczne ter­miny z innymi uczelniami.

Do zoba­cze­nia!