Między Innymi w roku akademickim 2015/2016

Między Innymi w roku akademickim 2015/2016

Pro­jekt Mię­dzy Innymi roz­po­czyna nowy rok aka­de­micki! Już w listo­pa­dzie i w grud­niu warsz­taty w War­sza­wie. Ale wybie­ramy się też do innych miast. Jesz­cze w tym roku będziemy naj­pew­niej w Krakowie.

Zapra­szamy do śledze­nia naszego pro­filu na Facebooku:

https://www.facebook.com/MiedzyInnymiWarsztatyEdukacjiMiedzykulturowej/

Tam poja­wia się wiele infor­ma­cji doty­czą­cych warsz­ta­tów, jak i wpi­sów doty­czą­cych edu­ka­cji międzykulturowej.