O Między Innymi — międzynarodowo

O Między Innymi — międzynarodowo

Zapra­szamy do lek­tury arty­kułu o pro­jek­cie warsz­ta­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych dla stu­den­tek i stu­den­tów Mię­dzy Innymi, autor­stwa Anny Szlęk, Micha­ela Kim­miga i Elż­biety Kie­lak — tre­ne­rek i tre­nera z naszego Zespołu.

http://youthworkerstraining.trainingforaction.com/2013/06/09/52/

6 sierp­nia 2013