O MIĘDZY INNYMI w Białej Podlaskiej

O MIĘDZY INNYMI w Białej Podlaskiej

W Bial­skim Prze­glą­dzie Aka­de­mic­kim uka­zał się arty­kuł o warsz­ta­tach Mię­dzy Innymi.

Zapra­szamy do lektury!

Bialski_Przeglad_Akademicki_list (50,0 KB)

Bialski_Przeglad_Akademicki (78,8 KB)

 

21 sierp­nia 2013