Partnerzy

Uczel­nie, z któ­rymi współpracowaliśmy: 

 • Aka­de­mią Peda­go­giki Spe­cjal­nej w Warszawie;
 • Chrze­ści­jań­ską Aka­de­mią Teo­lo­giczną w Warszawie;
 • Euro­pej­ską Aka­de­mią Dyplo­ma­cji w Warszawie;
 • Pań­stwową Wyż­szą Szkołą im. Papieża Jana Pawła II w Bia­łej Podlaskiej;
 • Pań­stwową Wyż­szą Szkołą Infor­ma­tyki i Przed­się­bior­czo­ści w Łomży;
 • Pań­stwową Wyż­szą Szkołą Zawo­dową w Koninie;
 • Pań­stwową Wyż­szą Szkołą Zawo­dową w Nysie;
 • Pań­stwową Wyż­szą Szkołą Zawo­dową w Raciborzu;
 • Pań­stwową Wyż­szą Szkołą Zawo­dową w Tarnowie;
 • Szkołą Wyż­szą Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w War­sza­wie (Insty­tut Anglistyki);
 • Uni­wer­sy­te­tem im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu (Wydział Psychologii);
 • Uni­wer­sy­te­tem Jagiel­loń­skim w Krakowie.
 • Uni­wer­sy­te­tem Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w Warszawie
 • Uni­wer­sy­te­tem Łódzkim (Wydział Psychologii);
 • Uni­wer­sy­te­tem Szczecińskim;
 • Uni­wer­sy­te­tem War­miń­sko — Mazur­skim w Olsztynie.
 • Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim (Wydział Peda­go­giczny, Insty­tut Ger­ma­ni­styki, Kole­gium Nauczy­ciel­skie, Insty­tut Pro­fi­lak­tyki Spo­łecz­nej i Resocjalizacji);
 • Wyż­szą Szkołą Ban­kową we Wrocławiu;
 • Wyż­szą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną we Włocławku;