Pierwsze warsztaty “Między Innymi” już za nami.

Pierwsze warsztaty “Między Innymi” już za nami.
Pierw­sze warsz­taty “Mię­dzy Innymi” już za nami. Odbyły się 17 paź­dzier­nika 2011 r. w Kole­gium Nauczy­ciel­skim w Warszawie.