Polityka plików cookie

 1. Ser­wis inter­ne­towy Warsz­ta­tów Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej www.miedzyinnymi.org.pl korzy­sta z pli­ków cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wisu Naro­dowa Agen­cja Pro­gramu “Mło­dzież w Dzia­ła­niu” z sie­dzibą pod adre­sem ul.Mokotowska 43, 00–551 Warszawa
 4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­ją­cych celach:
  • two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości;
  • utrzy­ma­nie sesji Ope­ra­to­rów Ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Ope­ra­tor nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;
 5. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia Ser­wisu lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 6. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia przeglądarki.
 7. Ser­wis korzy­sta ze sta­ty­styk firmy Google. Pro­simy o zapo­zna­nie się z poli­tyką ochrony pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics.

Opra­co­wano na pod­sta­wie zale­ceń IAB Pol­ska wię­cej…