Salto Youth o Między Innymi

Salto Youth o Między Innymi

W publi­ka­cji wyda­nej przez Salto Youth uka­zał się arty­kuł o Mię­dzy Innymi i łącze­niu sek­to­rów edu­ka­cji poza-formalnej z for­malną. Zapra­szamy do lektury:

https://www.salto-youth.net/downloads/4–17-2869/CrossSector%20training%20of%20youth%20worker.pdf?