Agnieszka Szczepanik

Agnieszka Szczepanik
 • Tre­nerka Poza­for­mal­nej Aka­de­mii Jako­ści Pro­jektu, coach grup młodzieżowych
 • Koor­dy­na­torka pro­jek­tów wysy­ła­ją­cych i gosz­czą­cych Wolon­ta­riatu Europejskiego
 • Pra­cuje w środo­wi­sku mię­dzy­kul­tu­ro­wym w orga­ni­za­cji Sto­wa­rzy­sze­nie Jeden Świat, będą­cej pol­skim oddzia­łem Service Civil International
 • Współ­twór­czyni pro­gramu „Pol­ska Pomoc” Wolon­ta­riat MSZ
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Adap­ta­cja do życia w nowej kulturze
  • Edu­ka­cja międzykulturowa
  • Radze­nie sobie ze stresem
  • Wspie­ra­nie jed­nostki w pro­ce­sie uczenia
  • Wyko­rzy­sty­wa­nie kom­pe­ten­cji naby­tych w trak­cie pobytu za gra­nicą do roz­woju oso­bi­stego
   i zawodowego

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)