Anna Szlęk

Anna Szlęk
 • Psy­cho­lożka międzykulturowa
 • Pro­wa­dzi szko­le­nia kra­jowe i mię­dzy­na­ro­dowe z zakresu: zarzą­dza­nia projektem, pracy w gru­pie i budo­wa­nia zespołu, aktywizacji spo­łecz­no­ści lokalnych, edukacji międzykulturowej, włączania osób z mniej­szymi szansami, coachingu jako metody wspie­ra­nia mło­dzieży, uczestnictwa
 • Pro­wa­dzi szko­le­nia dla nauczy­cieli reali­zu­ją­cych edu­ka­cyjne pro­gramy wymiany polsko-niemieckiej
 • Kon­sul­tantka pro­gramu „Mło­dzież w Działaniu”
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Pro­gram „Mło­dzież w działaniu”
  • Edu­ka­cja międzykulturowa
  • Zarzą­dza­nie projektem
  • Zarzą­dza­nie ryzy­kiem w projekcie
  • Wspie­ra­nie mło­dych ludzi
   i nauczycieli

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)