Eliza Zadłużna

Eliza Zadłużna
 • Tre­nerka pro­gramu „Pol­ska Pomoc” Wolon­ta­riat MSZ, tre­nerka pro­gramu „Inte­cul­tu­ral Navi­ga­tors” Bri­tish Council
 • Koor­dy­na­torka i tre­nerka Poza­for­mal­nej Aka­de­mii Jako­ści Projektu
 • Coach grup mło­dzie­żo­wych, fun­dra­iser oraz doradca orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w kwe­stiach stra­te­gii roz­woju spo­łecz­no­ści lokalnej
 • Koor­dy­na­torka Pro­gramu „YOU.VA – Young Volun­teer Aca­demy”, któ­rego celem była akty­wi­za­cja mło­dzieży mniej­szo­ści niemieckiej
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Edu­ka­cja międzykulturowa
  • Wspie­ra­nie roz­woju jed­no­stek i organizacji
  • Szko­le­nia dla osób wspie­ra­ją­cych mło­dzież oraz nauczycieli

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)