Elżbieta Kielak

Elżbieta Kielak
 • Psy­cho­lożka mię­dzy­kul­tu­rowa, tre­nerka kom­pe­ten­cji kulturowych
 • Współ­au­torka pro­gramu i tre­nerka nowa­tor­skich warsz­ta­tów adap­ta­cyj­nych dla stu­den­tów przy­jeż­dża­ją­cych na sty­pen­dia do war­szaw­skich uczelni
 • Autorka pro­gramu i pro­wa­dząca warsz­taty przy­go­to­wu­jące do pracy men­to­rów stu­den­tów międzynarodowych
 • Współ­au­torka publi­ka­cji „Doradz­two zawo­dowe a wyzwa­nia mię­dzy­kul­tu­rowe – pod­ręcz­nik” Cie­śli­kow­ska, D., Kow­nacka, E., Olczak, E., Paszkowska-Rogacz, A. (2007), War­szawa: KOWEZiU
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Tre­ning kom­pe­ten­cji międzykulturowych
  • Wraż­li­wość kulturowa
  • Adap­ta­cja do życia w nowej kulturze
  • Komu­ni­ka­cja międzykulturowa
  • Edu­ka­cja globalna
  • Warsz­taty antydyskryminacyjne

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)