Marta Brzezińska–Hubert

Marta Brzezińska–Hubert
 • Tre­nerka pro­gramu „Pol­ska Pomoc” Wolon­ta­riat MSZ
 • W latach 1999–2002 koor­dy­na­torka pro­jek­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych w ramach Sto­wa­rzy­sze­nia AIESEC w Pol­sce, Fran­cji, Danii i Hiszpanii
 • Tre­nerka i orga­ni­za­torka szko­leń lokal­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych, a także warsz­ta­tów i wyda­rzeń artystyczno-kulturalnych dla mło­dych ludzi oraz pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji pozarządowych
 • Autorka i redak­torka publi­ka­cji o tema­tyce mło­dzie­żo­wej i szko­le­nio­wej (dostępne na stro­nie http://www.youth.org.pl/index.php/ida/7/)
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Wolon­ta­riat Europejski
  • Edu­ka­cja międzykulturowa
  • Komu­ni­ka­cja interpersonalna
  • Współ­praca z mediami
  • Włą­cza­nie osób z mniej­szymi szansami
  • Kre­atywne tech­niki pracy
  • Roz­wój osobisty

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)