Michael Kimmig

Michael Kimmig
 • Psy­cho­log, tre­ner i coach międzykulturowy
 • Tre­ner pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” oraz Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Młodzieży
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Tre­ning kom­pe­ten­cji międzykulturowych
  • Wspie­ra­nie roz­woju jed­nostki
   i zespołu
  • Edu­ka­cja poza-formalna
  • Kon­cep­cje peda­go­giczne, metody semi­na­ryjne oraz kre­atywne tech­niki pracy
  • Wolon­ta­riat międzykulturowy

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)