Monika Mrówczyńska

Monika Mrówczyńska
 • Koor­dy­na­torka i pro­wa­dząca wymiany mię­dzy­na­ro­dowe dla mło­dzieży ze szkół zawodowych
 • Akre­dy­torka i wizy­ta­torka pro­jek­tów Wolon­ta­riatu Europejskiego
 • Od 2003 r. pro­wa­dzi szko­le­nia dla nauczy­cieli reali­zu­ją­cych edu­ka­cyjne pro­gramy wymiany polsko-niemieckiej
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Wolon­ta­riat Europejski
  • Edu­ka­cja międzykulturowa
  • Edu­ka­cyjne i spo­łeczne pro­jekty polsko-niemieckie
  • Zarzą­dza­nie projektem
  • Wspie­ra­nie grup młodzieżowych;
  • Praca z mło­dzieżą zagro­żoną wyklu­cze­niem społecznym

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)