Steffen Hauff

Steffen Hauff
 • Histo­ryk i Polonista
 • Koor­dy­na­tor zespołu tre­ner­skiego Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży (PNWM)
 • Kie­row­nik sto­wa­rzy­sze­nia Aktion West-Ost w latach 2007–2009
 • Autor i redak­tor pod­ręcz­ników polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
 • Spe­cja­li­za­cja
  • Wymiana polsko-niemiecka
  • Pro­jekty trój­stronne i międzynarodowe
  • Sco­uting w ramach Deut­sche Pfad­fin­der­schaft Sankt Georg (DPSG)
  • Wolon­ta­riat
  • Peda­go­gika przeżycia