Zuzanna Rejmer

Zuzanna Rejmer
 • Psy­cho­lożka mię­dzy­kul­tu­rowa, trener
 • Od 2004r, pra­cuje z mło­dymi i doro­słymi uchodź­cami koor­dy­nu­jąc i reali­zu­jąc pro­jekty wspie­ra­jące ich pro­ces inte­gra­cji w Polsce
 • Szkoli Pola­ków pra­cu­ją­cych w mię­dzy­kul­tu­ro­wych zespo­łach oraz osoby pra­cu­jące z cudzo­ziem­cami (m. in. dorad­ców zawo­do­wych, nauczycieli).
 • Współ­au­torka sze­regu publi­ka­cji słu­żą­cych roz­wo­jowi kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych pra­cow­ni­ków oświaty m.in. porad­nika „Inny w pol­skiej szkole. Porad­nik dla nauczy­cieli pra­cu­ją­cych z uczniami cudzoziemskimi”.
 • Spe­cja­li­za­cja:
  • Edu­ka­cja międzykulturowa
  • Szko­le­nia dla nauczy­cieli i osób wspie­ra­ją­cych mło­dzież w tym w szcze­gól­no­ści pra­cu­ją­cych z cudzoziemcami
  • Wspie­ra­nie inte­gra­cji mło­dych cudzo­ziem­ców (w tym uchodź­ców) w środo­wi­sku szkolnym
  • Adap­ta­cja do życia w nowej kulturze
  • Wspie­ra­nie roz­woju zawo­do­wego i osobistego

 

Pro­fil tre­nera (PDF, Mło­dzież w Dzia­ła­niu)