Tydzień Edukacji Globalnej

W dniach 19 — 25 listo­pada 2012 będzie obcho­dzony Tydzień Edu­ka­cji Glo­bal­nej. Hasłem tego­rocz­nej edy­cji jest „Moving towards one world”. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy na stronę inter­ne­tową: www.tydzienedukacjiglobalnej.pl