Tydzień międzykulturowy w Niemczech / Interkulturelle Woche 2014 / Intercultural Week in Germany 2014

Tydzień międzykulturowy w Niemczech / Interkulturelle Woche 2014 / Intercultural Week in Germany 2014

14_ikw_logo_quer_2014_500

Bun­de­swe­ite Vor­be­re­itung­sta­gung zur Inter­kul­tu­rel­len Woche 2014 unter dem Titel “Geme­in­sam­ke­iten fin­den, Unter­schiede feiern.” Das Motto der die­sjäh­ri­gen Inter­kul­tu­rel­len Woche geht davon aus, dass in der Migra­tions­ge­sel­l­schaft Geme­in­sam­ke­iten nicht voraus­ge­setzt wer­den kön­nen, sie müs­sen viel­mehr gesucht und kön­nen auch gefun­den wer­den. Men­schen mit unter­schie­dli­cher Bio­gra­phie, Her­kunft, kul­tu­rel­ler und reli­gi­öser Prägung, mit unter­schie­dli­cher Vor­stel­lung von einem guten und gelun­ge­nen Leben müs­sen sich ause­inan­der set­zen und dazu notwen­di­ger­we­ise sich vor allem erst ein­mal zusam­men­set­zen. Die Tagung fin­det vom Fre­itag, den 14. Februar 2014 bis Sam­stag, den 15. Februar 2014 im Augu­sti­ner­klo­ster zu Erfurt statt. Weitere Infor­ma­tio­nen unter: http://www.interkulturellewoche.de

Kon­fe­ren­cja ogól­no­kra­jowa w Niem­czech — Mię­dzy­ku­lu­rowy tydzień pod tytu­łem “Zna­leźć wspólne cechy, świę­to­wać róż­nice”. Motto tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji wycho­dzi z zało­że­nia, że wspólne cechy nie są oczy­wi­ste w spo­łe­czeń­stwie wie­lo­kul­tu­ro­wym. Trzeba ich aktyw­nie poszu­ki­wać. Ludzie róż­nią się od sie­bie swo­imi doświad­cze­niami życio­wymi, pocho­dze­niem kul­tu­ro­wym, reli­gią. Mając tak różne wizje tego, jak powinno wyglą­dać dobre i udane życie, muszą zmie­rzyć się z róż­no­rod­no­ścią poglą­dów i wizji. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w dniach od 14 do 15 lutego 2014 w klasz­to­rze Augu­sty­nów w Erfur­cie. Wię­cej infor­ma­cji, wyłącz­nie po nie­miecku) na stro­nie http://www.interkulturellewoche.de

Fede­ral Ger­man con­fe­rence con­cer­ning Inter­cul­tu­ral Week 2014 “Fin­ding simi­la­ri­ties, cele­bra­ting differences”. The motto of this year’s con­fe­rence pre­su­mes that com­mon values in mul­ti­cul­tu­ral society can’t be taken for gran­ted. People with dif­fe­rent bio­gra­phies and of dif­fe­rent ori­gin, who have various visions of good and suc­cess­ful life, need to discuss this topic and the­re­fore sho­uld meet and take a com­mon seat. The con­fe­rence is going to take place from Fri­day 14th of Febru­ary to Satur­day 15th of Febru­ary 2014 in the Augu­sti­ner­klo­ster in Erfurt. You find fur­ther infor­ma­tion (only in Ger­man lan­gu­age) on http://www.interkulturellewoche.de