Warsztaty Między Innymi w 2017 roku

Warsztaty Między Innymi w 2017 roku

Pro­jekt warsz­ta­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych dla stu­den­tek i stu­den­tów Mię­dzy Innymi zapra­sza wszyst­kie chętne uczel­nie do zgła­sza­nia zapo­trze­bo­wa­nia na warsz­taty. Mamy jesz­cze dużo wol­nych ter­mi­nów do końca czerwca 2017 roku.

Zapra­szamy do kon­taktu: miedzyinnymi@frse.org.pl