Kontekst

Dzisiejszy świat wypełniają różnorodność, mobilność i zmiana. Podróże, emigracja zarobkowa, studia za granicą, kontakt z imigrantami, praca w międzynarodowych korporacjach, rosnące możliwości uczestniczenia w praktykach, stażach czy projektach międzykulturowych – wszystko to sprawia, że kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako połączenie wiedzy nt. różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie, umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych, jak również postawa tolerancji dla niejednoznaczności i ciekawość poznawcza stają się coraz bardziej pożądane. Jednocześnie wizja Europy i Europejczyka przyszłości nakreślona w dokumencie „EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” pokazuje, że aby sprostać wymogom szybko zmieniającego się świata, od młodych ludzi wymagane będą elastyczność, mobilność, ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji i rozwój kompetencji. Aby to osiągnąć, Komisja Europejska planuje realizację projektu przewodniego „Mobilna młodzież”. Celem tego projektu jest „poprawa wyników i zwiększenie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia w UE”.

Częścią tego projektu będzie m.in.:

  • program modernizacji szkolnictwa wyższego (programów nauczania, zarządzania, finansowania);
  • podjęcie działań na rzecz oficjalnego uznania uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.

Narodowa Agencja Programu „Erasmus+ Młodzież” oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przedstawiają, opracowany wspólnie, cykl warsztatów edukacji międzykulturowej dla studentów „Między innymi”. Wpisuje się on zarówno w założenia strategii „Europa 2020”, jak i projektu przewodniego „Mobilna młodzież”, pozwalając młodym ludziom na zdobycie i rozwijanie tych kompetencji, które w przyszłości będą kluczowe dla odniesienia sukcesu na rynku pracy. Jednocześnie łączy on w sobie elementy merytoryczne (dostarczanie określonej wiedzy potrzebnej do życia/pracy w środowisku międzykulturowym) z elementami rozwijania umiejętności i pracy na postawach.

Share This