Korzyści dla uczelni

Uczelnie, które zdecydują się na udział w warsztatach:

 • zwiększą swoją przewagę konkurencyjną nad innymi uczelniami poprzez bycie pionierami
  w dostosowaniu swojej oferty edukacyjnej do planów zawartych w strategii „EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”;
 • poprzez rozwój kompetencji pożądanych na rynku pracy przyczynią się do wzrostu konkurencyjności swoich absolwentów, a tym samym do wzrostu pozycji uczelni w rankingach;
 • uatrakcyjnią swoją ofertę zajęć pod kątem merytorycznym i metodycznym, wprowadzając do programu akademickiego warsztaty prowadzone metodami edukacji pozaformalnej;
 • poprzez wspieranie rozwoju kompetencji międzykulturowych u swoich studentów stworzą
  u siebie środowisko sprzyjające uczeniu się i wymianie międzykulturowej, co przełoży się na liczbę międzynarodowych wymian i projektów oraz zwiększoną liczbę studentów z zagranicy;
 • zintensyfikują współpracę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), co w przyszłości może zaowocować dalszymi zaproszeniami na szkolenia, konferencje oraz staże;
 • nawiążą współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM), później da im to możliwość uczestniczenia w pozostałej ofercie programowej tej instytucji: szkoleniach, konferencjach, hospitacjach dla nauczycieli;
 • będą miały możliwość skorzystania z oferty warsztatów w fazie pilotażowej bez ponoszenia kosztów prowadzenia zajęć.
Share This