Rekomendacja

Kraków, 3 maja 2011 r.

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
Psycholog kulturowy
UJ i SWPS

 

Opinia o programie warsztatów międzykulturowych „Między Innymi”

Umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym stanowi obecnie jedną z niezbędnych umiejętności absolwentów kierunków społecznych wyższych uczelni. Paradoksem jest jednak to, że nabywaniu kompetencji kulturowych w programach studiów wyższych poświęca się bardzo niewiele miejsca, a na niektórych kierunkach miejsca tego nie ma w ogóle. Szczególnie ważne kompetencje te stają się w przypadku studentów, którzy w przyszłości mają pracować z dziećmi i młodzieżą. Chodzi tu o studentów pedagogiki i kierunków ze specjalizacją nauczycielską, jak też studentów animacji i kultury czy resocjalizacji. Ta grupa przyszłych absolwentów będzie miała bowiem do czynienia nie tylko ze wzrastającą liczbą dzieci cudzoziemców, którzy coraz częściej zamieszkują w Polsce, ale też z rosnącą liczbą dzieci i młodzieży z tzw. powrotów emigracyjnych, czyli dzieci polskich, które po pewnym okresie pobytu z rodzicami za granicą i uczęszczaniu tam do szkoły, wracają do Polski i zaczynają przeżywać niełatwy proces readaptacji do kultury polskiej.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania sytuacyjne procesu kształcenia w polskich uczelniach wyższych należy z zadowoleniem przyjąć ofertę edukacyjną wypracowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Oferta ta jest skonstruowana prawidłowo. Zawiera nie tylko szereg modułów umożliwiających dostosowanie jej do potrzeb poszczególnych uczelni, ale też tworzy przestrzeń dla dalszego rozwoju tego typu form edukacyjnych. Zawarte w ofercie umiejętności, które będą przekazywane słuchaczom, są bardzo wszechstronne i pozwalają na przygotowanie osób mających radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami gwałtownie różnicującego się społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach.

Kadra mająca realizować projekt posiada właściwy poziom kompetencji wypracowanych zarówno w oparciu o dotychczasowe doświadczenia szkoleniowe, jak i wspartych uczestnictwem w innych kulturach poprzez mieszkanie poza granicami Polski. Można mieć nadzieję, że tak atrakcyjny program dydaktyczny wzbudzi zainteresowanie zarówno studentów, jak i kierownictwa szkół wyższych, na terenie których będzie realizowany, co w przyszłości przełoży się na włączenie zajęć warsztatowych o wielokulturowości do kanonu studiów. W ten sposób zostanie być może przerwana bardzo zła praktyka edukacyjna, polegająca na niekompatybilności między tym, jakie umiejętności studenci otrzymują, a tym, jakich umiejętności będą potrzebować w swoim przyszłym życiu zawodowym.

Bardzo pozytywnie oceniam wartość dydaktyczną prezentowanej oferty.

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Share This