Linki

 I. Informacje o programach


Program „Młodzież w działaniu”

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

„Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

http://www.mlodziez.org.pl/

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów. Każdemu z tych działań towarzyszy wiele emocji, a samo wprowadzenie swoich pomysłów w życie jest źródłem mnóstwa nowych doświadczeń.

Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności miały szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w programach pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy z konkretnych dziedzin, ale przede wszystkim uczy aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.

Głównym celem Fundacji jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko.

http://www.frse.org.pl/

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest wspólną inicjatywą rządów Rzeczypospoli tej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

PNWM służy wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. Jest otwarta na wszystkie podmioty i inicjatywy. Jej działalność opiera się na partnerskiej i równoprawnej współpracy Polaków i Niemców.

PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy. Do funduszu mogą wpływać również środki z innych źródeł. Pokrywane są z niego wszystkie wydatki PNWM.

Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Służyć ma to poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

http://www.dpjw.org/

 

II. Edukacja międzykuturowa

Kompetencje międzykulturowe

Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów

http://uchodzcydoszkoly.pl/files/warsztaty_kompetencji_miedzykulturowych-podrecznik_dla_trenerow.pdf

 

Edukacja międzykulturowa (Pakiet PAJP część 2)

Niniejsza publikacja ma na celu wspieranie młodzieży realizującej projekty oraz tych, którzy w swojej pracy z młodzieżą i w projektach wraz z nią realizowanych chcą wspomagać rzeczywisty dialog kultur i proces uczenia się międzykulturowego. Publikacja zawiera wiele ciekawych gier i zabaw o tematyce międzykulturowości.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/448/edukacja_miedzykulturowa_pajp_czesc_2_pdf_16004.pdf

 

Publikacje programu „Młodzież w działaniu”

Znajdziecie w tej bibliotece publikacje poruszające problematykę edukacji pozaformalnej, polityki młodzieżowej, inicjatyw młodzieżowych, wolontariatu, obywatelstwa europejskiego i wielu innych ciekawych tematów.

http://www.mlodziez.org.pl/publikacje

 

III. Organizacje


SALTO-YOUTH Resource Centres

Zapraszamy na stronę internetową Salto Youth Resources Center. Jest to strona w całości poświęcona pracy warsztatowej z młodymi ludźmi. Można znaleźć tam mnóstwo ciekawych materiałów przydatnych w planowaniu działań dla młodzieży, linki do publikacji metodycznych, a także opisy gotowych narzędzi edukacyjnych.

http://www.salto-youth.net/

 

The European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP)

The EKCYP is an on-line database intented to provide the youth sector with a single access point to reliable knowledge and information about young people’s situation across Europe. Linked to EKCYP is a network of national correspondents, who are youth policy specialists responsible for collecting national data.

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index

 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Głównym celem Fundacji są działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur. Szczególną uwagę skupia się na motywowaniu dialogu między Polakami i przebywającymi w Polsce uchodźcami. PMF realizuje swoje cele, przede wszystkim, poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Na stronie fundacji można znaleźć wiele materiałów przydanych w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi m.in. scenariusze zajęć, materiały dla nauczycieli, filmy edukacyjne. Zapraszamy na stronę internetową PFM.

http://www.forummigracyjne.org

 

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Organizacja pozarządowa. Prowadzi Centrum Pomocy Uchodźcom, świadczące szeroko zakrojoną  pomoc osobom starającym się o nadanie statusu uchodźcy bądź już posiadającym status. Strona www jest źródłem wielu cennych i interesujących informacji nie tylko na temat uchodźców.

http://www.pah.org.pl

 

„Uchodźcy do szkoły”

Projekt prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną

Na stronie „Uchodźcy do szkoły!” można znaleźć szereg informacji związanych z edukacją dzieci uchodźców w polskich szkołach: o uchodźstwie, prawie oświatowym, edukacji międzykulturowej, najczęstszych problemach, dobrych praktykach i szkoleniach. Ze strony można pobrać także materiały edukacyjne.

http://www.uchodzcydoszkoly.pl

 

Fundacja dla Somalii

Fundacja działa m.in. na rzecz wspierania procesów demokratycznych i ochrony praw człowieka w Somali, realizuje projekty na rzecz dialogu międzykulturowego, wymiany doświadczeń kulturowych, wspierania uchodźców. Na stronie fundacji są ciekawe materiały do pracy z dziećmi.

http://fundacjadlasomalii.org.pl/?page_id=68

 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Propozycje zajęć z dziećmi, materiały dla nauczycieli ułatwiające uczenie o wielokulturowości, wspomnienia z podróży i zdjęcia z różnych zakątków świata. Artykuły w czytelni przybliżają życie ludzi w innych krajach i innych kulturach. Znajdują się tu informacje i linki do ciekawych projektów o charakterze wielokulturowym.

http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/

 

Portal Tolerancja.pl

Informacje związane z prawami człowieka, wielokulturowością, islamem, mniejszościami narodowymi. Portal pod opieką Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak.

http://www.tolerancja.pl/

Portal Refugee.pl

Gazeta uchodźców dostępna w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Zawiera wiele ciekawych informacji o uchodźcach- ich kulturze i krajach pochodzenia, a także dla uchodźców- kwestie prawa i edukacji.

http://refugee.pl/

 

Biuletyn Migracyjny

Biuletyn Migracyjny wydawany przez Ośrodek Badań Nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, we współpracy z wieloma organizacjami działającymi na rzecz uchodźców. Rzetelne źródło informacji i forum wymiany informacji w obszarze migracji.

http://www.migration-news.uw.edu.pl/

 

Portal Kontynent Warszawa

Portal ukazuje Warszawę  niejednorodną kulturowo, zróżnicowaną etnicznie. Znajdują się tam informacje na temat wydarzeń kulturalnych, instytucji, organizacji i miejsc w których kwitnie różnorodność kulturowa. Redagowany przez i osoby oraz organizacje wywodzące się ze społeczności cudzoziemskich, oraz mniejszości etnicznych i narodowych.

http://www.kontynent.waw.pl/

 

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w Polsce. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Na stronie znajduje się wiele informacji : danych liczbowych i historycznych, a także wszystkie archiwalne numery kwartalnika „Z Obcej Ziemi”

http://www.unhcr.pl

 

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Organizacja pozarządowa. Promuje idee pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Daje młodym ludziom szanse uczestnictwa w wielu projektach skupionych wokół idei pokoju i współpracy międzynarodowej.  Na stronie internetowej znajduje się wiele ciekawych materiałów edukacyjnych.

http://www.jedenswiat.org.pl

 

Caritas Polska

Organizacja pozarządowa. Instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Prowadzi „Program poradnictwa psychologicznego, prawnego i społecznego dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce”. Dysponuje wieloma interesującymi publikacjami pomocnymi w edukacji międzykulturowej.

http://www.caritas.pl

 

Fundacja Edukacji i Twórczości

Celem Fundacji jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc drugiemu człowiekowi, wspieranie twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego. Na stronie fundacji ciekawe publikacje do pobrania.

http://www.mentoring.pl

 

IOM – Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

Organizacja pozarządowa. Jest międzynarodową organizacją zajmującą się problemami wysiedleńców oraz pomocą uchodźcom i migrantom w Europie. Na stronie w zakładce PUBLIKACJE jest wiele materiałów w języku polskim i angielskim.

http://www.iom.pl

 

http://www.jugendaustausch-langzeitwirkungen.de – projekt  prof. Thomasa nt. długofalowych skutków wymiany (dostępna także w języku polskim i nangielskim)

 

Share This