Literatura

 1. Allport, G. (1954) The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.
 2. Aronson E, Wilson T.D., Akert R. M. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zyski i S-ka
 3. Ager-Adajew I. (2005) Kamienie mówią: dzieje i kultura Czeczenów, Warszawa: Instytut Kultury Narodów Kaukazu
 4. Berry, J. W. (1994). Aculturative Stress. W : W. J.Lonner, R. S. Malpass (red). Psychology and culture. Allyn and Bacon.
 5. Bohner G.,Wanke M., (2004) Postawy i zmiana postaw, Gdańsk, GWP
 6. Borowiak, A., Szarota, P. (red) (2004) Tolerancja i wielokulturowość. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 7. P. Boski, M, Jarymowicz i H. Malewska- Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Instytut Psychologii PAN
 8. Chełpa S., Witkowski T. (1999) Psychologia konfliktów. Wrocław: Moderator
 9. Grzymała-Moszczyńska, H. (2000) Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Kraków: Nomos.
 10. Hofstede, G. (2000) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 11. Kofta, M., Jasińska-Kania, A.  (red) (2001) Stereotypy i uprzedzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 12. Komisja Europejska (2003) Każdy inny, wszyscy równi. Pakiet edukacyjny. Europejski Ruch Młodzieży przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji. Warszawa: Horyzonty.
 13. Matsumoto, D. Juang, L. (red.) (2007) Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 14. MacKenzie R.J. (2008) Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 15. Pawlic – Rafałowska E. (red.),(2010) Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa
 16. Price W. F., Crapo R. H. (2003) Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk
 17. Szopski, M. (2005) Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne.
 18. Ząbek, M. (red.) (2002) Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Share This